Ce drepturi am în raport cu prelucrarea datelor? 

Dreptul la informare: Dreptul dvs. de a fi informat este exercitat prin furnizarea și publicarea acestei Note Informative și a unor informații similare atunci când comunicăm direct cu dvs. prin punctul de contact (angajații);

Dreptul de acces la date: Dvs. sau reprezentantul legal în baza unei cereri, aveți dreptul de a avea acces la informațiile privind propriile date, cum au fost prelucrate, de către cine, cui au fost dezvăluite, termenul de stocare a acestor informații, precum și dreptul de a obține părți de pe anumite înscrisuri care Vă vizează. Suplimentar, sunteți în drept de a obține informarea privitor la consecințele juridice generate de prelucrare a datelor și modul de exercitare a dreptului de intervenție asupra datelor cu caracter personal.

Dreptul la rectificarea datelor personale: Aveți dreptul să ne cereți să rectificăm orice date inexacte pe care le avem despre dumneavoastră.

Dreptul de ștergere a datelor personale ("dreptul de a fi uitat"): Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Acest lucru nu este un drept absolut și, în funcție de temeiul juridic care se aplică, este posibil să avem motive legitime imperative de a continua prelucrarea datelor.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor personale despre dvs. pe care le deținem. Ne puteți cere să facem acest lucru, de exemplu, în cazul în care contestați acuratețea datelor. Exercitarea acestui drept are loc doar pentru rezidenții UE.

Dreptul la portabilitatea datelor: Acest drept este valabil numai în cazul în care baza legală sunt prevederile GDPR, iar temeiul prelucrării este consimțământul sau în baza unui contract între dvs. și operator. Pentru aceasta, datele trebuie să fie păstrate în formă electronică. Exercitarea acestui drept are loc doar pentru rezidenții UE, prin furnizarea datelor personale într-un format electronic utilizat în mod obișnuit.

Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul să Vă opuneți prelucrării datelor personale despre dvs. din motive legate de situația dvs. particulară. Dreptul nu este absolut și putem continua să folosim datele dacă putem demonstra motive legitime convingătoare.

Drepturi legate de luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea: Aveți dreptul să vă opuneți asupra unei decizii luate exclusiv pe prelucrarea automatizată, fără a lua în considerație situația dvs. individuală, inclusiv împotriva profilării. Dacă efectuăm orice luare de decizii automate, vom înregistra acest lucru în Nota informativă a noastră și Vă asigurăm că aveți posibilitatea de a solicita ca decizia să ia în considerare, particularitățile personale.

Dreptul la justiție: Acest drept constă în posibilitatea adresării unei plângeri către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată, pentru apărarea sau repunerea în drepturile lezate. Aveți dreptul să depuneți o plângere Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal dacă nu sunteți mulțumit de orice aspect al prelucrării datelor personale de către noi sau credeți că nu ne îndeplinim responsabilitățile noastre de operator de date. Detaliile de contact ale Autorității sunt: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Serghei Lazo, 48, tel:  +373-22-820801, fax: +373-22-820807, e-mail: centru@datepersonale.md