Cine poate avea acces la datele personale?

În cadrul companiei sunt puse în aplicare mecanisme stricte privind gestionarea, administrarea și accesarea datelor cu caracter personal care Vă vizează, fiind limitat la un număr strict necesar de persoane, care la rândul său dispun de diferite tipuri de acces în ceea ce privește volumul datelor cu caracter personal care poate fi prelucrat.

Au fost identificate următoarele categorii de destinatari care ar putea avea acces la datele cu caracter personal care Vă vizează:

 1. Salariații companiei – în limita atribuțiilor funcționale distribuite prin actele interne;

 2. Persoanele împuternicite de către operator:

 • Compania către care au fost externalizate sarcinile responsabilului de protecție a datelor cu caracter personal – în măsura în care este necesară examinarea aspectelor unui incident de securitate, examinarea unei plângeri sau examinarea unor aspecte strâns legate de sarcinile și atribuțiile acesteia;

 • Companiile responsabile de asigurarea mentenanței și deservirea echipamentului tehnic – în măsura în care situația concretă este necesară și autorizată de către administrație;

 • Companiilor responsabile care asigură mentenanța softurilor;

 • Companiilor responsabile de asigurarea auditului financiar extern;

 • Companiilor responsabile de recepționarea și livrarea trimiterilor poștale;

 • Altor companii din grup – în măsura în care este necesară transmiterea datelor, cu condiția realizării acelorași scopuri pentru care au fost colectate datele.  

 1. Alți operatori de date cu caracter personal:

 • Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației;

 • Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal;

 • Serviciul Fiscal de Stat;

 • Agenția pentru Protecția Consumatorilor;

 • Organelor de ocrotire a legii9;

 1. Persoanelor fizice sau juridice care au fost menționate de către client ca destinatari ai datelor cu caracter personal.

 2. Partenerilor contractuali sau a instituțiilor în privința cărora ați consimțit transmiterea datelor cu caracter personal.

În toate cazurile de dezvăluire a datelor cu caracter personal, operatorul va lua măsuri de precauție privind verificarea legalității unei astfel de dezvăluiri care va cuprinde cel puțin: dacă au fost respectate cerințele de formă și procedură de solicitare a informației (demers în scris sau în format electronic conform cerințelor semnăturii electronice și a documentului electronic), dacă a fost indicat scopul, temeiul legal și legătura de cauzalitate dintre informația solicitată și cauza/petiția/procesul în examinare.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal care vizează subiectul de date se va asigura și în cazul incapacității de exercițiu sau al capacității limitate, inclusiv în caz de deces.  

În toate cazurile neclare privind modul și necesitatea de a dezvălui datele cu caracter personal, acestea vor fi interpretate de către operator în favoarea drepturilor Dvs.