Ce categorii de date sunt colectate de la client?

Operatorul de date cu caracter personal prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal3 ale consumatorului:

La încheierea contractului:

 1. numele și prenumele*4;

 2. numărul și seria actului de identitate;

 3. IDNP (codul numeric personal)*;

 4. domiciliul și  adresa de prestare a serviciilor*;

 5. tipul serviciilor prestate*;

 6. semnătura*;

 7. după caz, telefonul fix/mobil și adresa de email, precum și alte categorii de date stabilite prin contract.

În caz că refuzați să ne furnizați categoriile de date stabilite la lit. a) - g) sau indicați informații neveridice sau eronate, vom fi în imposibilitate legală să încheiem contractul și să Vă prestăm servicii.

Datele cu caracter personal specificate vor fi prelucrate de către operatorul de date pe toată perioada raportului contractual, cu excepția situațiilor de actualizare sau de ștergere a acestora în condițiile legii. După rezilierea contractului, datele personale vizate vor fi păstrate sub formă de document de arhivă pe un termen de 6 ani.

În vederea executării contractului, față de datele cu caracter personal ale consumatorului vor fi alăturate următoarele categorii de date care vor duce la identificarea Dvs. în sistemele noastre de evidență, cum ar fi:

 1. ID-ul personal*; 

 2. identificatorii mijloacelor utilizate IP și MAC adresa*;

 3. loghin-ul și parola router-ului*;

 4. în caz de wi-fi și/sau cabinet personal - loghin-ul și parola de acces*;

 5. datele privitor la facturarea clientului*;

 6. rechizitele bancare în cazul plăților on-line*;

 7. datele privind serviciile utilizate și traficul de date*.

Manifestarea dezacordului Dvs. în raport cu prelucrarea categoriilor stabilite la lit. a) - g), va duce la imposibilitatea legală de a Vă oferi servicii;

Datele cu caracter personal menționate, în măsura în care se face posibilă vor fi stocate pe un termen de cel puțin 1 an de zile, dacă legea nu prevede altfel.

În temeiul interesului legitim al operatorului de asigurare a măsurilor organizatorice și tehnice necesare pentru menținerea unui nivel adecvat de protecție a datelor, vor fi prelucrate următoarele categorii de date:

numărul de telefon și convorbirile telefonice dintre consumator și Call Center;

 1. imaginile foto/video ale subiecților de date ce vizitează sediile companiei;datele tehnice ale vizitatorilor site-ului www.starnet.md.

Datele cu caracter personal ce vizează numărul de telefon și convorbirile telefonice dintre consumator și Call Center, vor fi stocate pe un termen de 6 luni din momentul colectării acestora, dacă legea nu prevede altfel. Datele cu caracter personal ce vizează imaginile foto/video ale subiecților de date ce vizitează sediile companiei vor fi stocate pe un termen de 30 de zile din momentul înregistrării acestora, dacă legea nu prevede altfel. Datele tehnice ce vizează vizitatorii site-ului vor fi stocate pe un termen de 5 ani din momentul înregistrării acestora, dacă legea nu prevede altfel.

În temeiul consimțământului5 subiectului de date, pentru prospectarea comercială6 și marketing direct ale grupului Starnet, precum și oferirea mesajelor publicitare ale terților7, cum ar fi:

 1. numele și prenumele;

 1. numărul de telefon;adresa de email.

Subiectul de date cu caracter personal este în drept de a retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea categoriilor de date cu caracter personal enunțate la lit. a)-c). 

Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile specificate nu afectează în nici un fel obiectul de bază al prestării serviciilor de comunicații electronice8 către consumator.

Cererea privitor la retragerea consimțământului nu necesită a fi motivată și poate fi depusă de către subiectul de date de la adresa de email indicată de către acesta în contract, la adresa de email info@starnet.md sau la adresa juridică a companiei mun. Chișinău, str. Columna 170.

Operatorul de date poate prelucra și alți identificatori ai subiectului de date în cazul în care aceștia vor fi consemnați/expuși de către persoana vizată: prin cererile sau comunicările scrise sau electronice, expunerile verbale la sediul companiei sau prin intermediul telefonului sau mijloacelor utilizate la prestarea serviciilor în comunicații electronice.

3 date cu caracter personal – orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă;

4 * categoriile de date cu caracter personal care se prelucrează în mod obligatoriu;

5 consimțământul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voință liberă, expresă și necondiționată, în formă scrisă sau electronică, conform cerințelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;

6 marketing direct (prospectare comercială) – metoda de distribuție a produselor și serviciilor în care sunt utilizate concepte, tehnici și instrumente de marketing, inclusiv prin intermediul poștei, serviciilor de comunicații electronice sau al altor servicii de expediere, concretizate într-un demers orientat direct către subiectul de date cu caracter personal, urmărind generarea unei reacții cuantificabile a acestuia.

7 terț – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decât subiectul datelor cu caracter personal, decât operatorul ori persoana împuternicită de către operator și decât persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;

8 serviciu de comunicații electronice - serviciu furnizat, de regulă, contra plată, care constă în întregime sau în principal în transportul semnalelor prin rețelele de comunicații electronice, inclusiv serviciile de telecomunicații și serviciile de transmisie prin rețelele utilizate pentru difuzarea de programe audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează conținutul informației transmise prin intermediul rețelelor sau serviciilor de comunicații electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui conținut; de asemenea, nu se includ serviciile societății informaționale (în particular, serviciile de comerț electronic) care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul semnalelor prin intermediul rețelelor de comunicații electronice;